Digital lektion: Med nya ögon – samtidskonstnärers blick på mellankrigstiden

  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Samtidskonst
  • Digitalt
  • Online
  • Samtidshistoria


Välkomna till en digitalt guidad visning i utställningen ”Med nya ögon”!  Här möter vi åtta samtida konstnärers blick på den turbulenta mellankrigstiden (1919-1939), en tid som innebar såväl allmän rösträtt, folkhemsbygge som en förödande pandemi och en börskrasch. I Göteborg byggdes Götaplatsen och Liseberg.

 I verken på konsthallen möter vi enorma fotorealistiska oljemålningar som var och en rymmer spännande berättelser om vittnen till den tidens stora händelser. Vi möter en storskalig installation som lyfter fram en fotograf som förlorade sin verksamhet i och med börskraschen. Andra verk lyfter fram rättsosäkerheten för en grupp homosexuella män i Göteborg, gränspolisens selektiva urval kring vilka utlänningar man släppte in i Sverige och finstämda fotografier från Sarek, liksom ett svar på ett av rasbiologiernas fotoalbum. Tidsmässigt når utställningen fram till förintelsens mörker. Geografiskt rör den sig ända bort till Kanadas vildmarker och Tibets höjder. Verken har starka beröringspunkter med varandra och berättelserna vävs samman till en större historia om den mångfacetterade tid som var för 100 år sedan.

 Verken i utställningen har lika stark visuell kraft som innehållslig. Under vägledning av konsthallens pedagog får eleverna reflektera och samtala kring verken och får samtidigt en historielektion.

Lektionen anpassas efter elevernas ålder och förkunskaper och kan även ges för grupper som har svenska som andraspråk.

 

Kopplingar till läroplanen:

Bild (GY/grundskola) 
Eleverna ska genom bildämnet få möjlighet att utveckla:

-"kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiska, nationellt och internationellt perspektiv"
- " undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och historiska och samtida bilders utryck, innehåll och funktioner."

Samhällskunskap (GY/grundskola) 
Eleverna ska genom ämnet samhällskunskap få möjlighet att utveckla:
- Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
-
Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.