REDE

 • Biologi
 • Debatt och diskussion
 • Lyssna och prata
 • Etik och värderingar
 • Utomhus
 • Vänskap
 • Relationer

Empati och respekt är en viktig grund för ett hållbart samhälle. Under den här lektionen gör vi övningar som hjälper eleverna att utveckla ett respektfullt synsätt gentemot natur, människor och djur. Bland annat undersöker vi olika djurs och människors behov och känslor. Alla övningarna har temat djur och syftar till att stimulera elevernas empati, att ge möjlighet till att utveckla ett reflekterande synsätt samt att stärka deras tillit till sin egen förmåga att ta ställning och uttrycka sin åsikt.

Lektionen bygger på Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial ”REDE” (Respekt – Empati – Djur – Etik). Eftersom de flesta barn tycker att djur är fascinerande blir övningarna engagerande och lätta att ta till sig. Materialet är anpassat för år F-5.

 

Koppling till grundskolans läroplan är bland annat:

 • Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
 • Eleven visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Eleven kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
 • Eleven kan samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

 

Länkar:

Mer information om materialet REDE på Djurskyddet Sveriges webbplats:

REDE - Respekt Empati Djur Etik | Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial