Hej Konsthallen!

En lektion med fokus på dialog och på mötet med platsen och konsten. 


Hej Konsthallen! är en lektion som bygger på aktiv dialog med barnen om vad de ser och upplever i mötet med Göteborgs Konsthall som plats och utställningsrum. Vi börjar lektionen vid fontänen Poseidon på Götaplatsen, och pratar kort om platsen, skulpturerna och byggnaderna runtomkring. Vi fortsätter med att undersöka hur det känns att gå uppför trapporna och öppna den tunga porten till konsthallen. Vilken upplevelse får eleverna av byggnaden och vad händer inne i den? I utställningen möts vi av en mängd olika konstverk, många sinnliga som öppnar för olika tolkningar. 

Vilka konstverk fastnar barnen för och hur tolkar de dem? Vad väcker konsten för tankar? Konstpedagogen ställer frågor och erbjuder olika verktyg för att öppna upp berättandet om konsten som vi ser. 

Målet med lektionen är att sätta barnens upplevelse i fokus och att de aktivt deltar i samtalet och genom detta utvecklar sina kommunikativa och begreppsliga förmågor. Det ges tillfälle att öva språk och rumsupplevelser i förhållande till sig själv och konsthallens miljö.

Lektionen anpassas efter barnens ålder och upplägget kan därför variera något.


Koppling till läroplan och mål:

”Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.”  Läroplan för grundskola Lgr22 

”...skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” Läroplan för grundskola Lgr22  

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala... ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga." Läroplan för grundskola Lgr22 

Grundskolan: I mötet med (…) estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”
 Lgr 11 5.18, svenska i grundskolan


Praktisk information

Läs igenom vårat förberedelsematerial innan ert besök, där finns praktisk information som förbereder dig och eleverna inför ert besök på Konsthallen. 

Vi har även en lärarhandledning med information om den pågående utställning och några av konstverken, där finns också förslag på frågor att arbeta vidare med efter besöket.