Urban konst VT 24


Är poesin en protest? Kan dansens rörelser vara en folkrörelse? Kan budskapet på ett demonstrationsplakat eller en vägg förstås som konst? Vad har gallerirummet att göra med de andra rummen i staden där vi lever?  

Vi kopplar konsten till olika sociala sammanhang och konflikterna i staden. I den här lektionen tittar vi popkulturella exempel som musikvideor och jämför dem med såväl aktioner inom aktivism som verk i samtidskonsten. Att ställa olika kulturfenomen jämte varandra och leta efter skillnader och likheter används som ett pedagogiskt redskap för att tänka och känna kring sin smak och uppskattning för konsten, och ens plats i världen. I kursplanerna för ämnena svenska, bild, historia och samhällskunskap, finns flera delar som direkt kan kopplas till utforskandet av den urbana konsten.  

Koppling till läroplan och mål:

I ämnet bild har den urbana konsten en given plats i undervisningen av konstnärliga tekniker och uttryckssätt. Eleverna kan med inspiration av denna workshop skapa egen graffiti eller streetart-projekt där de kan utforska olika material och stilar. Stadsplanering och samhällsstruktur är väsentliga delar när eleverna lär sig om samhällets komplexitet. 

Genom att undersöka urban konst kan eleverna i samhällskunskapen fördjupa sig i stadsplanering och hur konst påverkar det offentliga rummet. Detta kan även kopplas till diskussioner om stadsutveckling, delaktighet, inkludering och gentrifiering. 

I det språkutvecklande lärandet är det talade språket och den tryckta texten en ständig process i svenskundervisningen. Eleverna kan skriva analyser och reflektioner om urban konst, dess budskap och dess roll i samhället. De kan även skriva berättelser eller poesi inspirerad av konstverken de utforskar.

Genom att titta på historiska exempel på urban konst kan eleverna lära sig om konstens utveckling över tid och få en större förståelse för dess roll i samhället över tid.


Praktisk information:

Lektionen sker uppsökande i ert klassrum och ges gärna till 2-3 grupper på förmidagarna och lektionens längd kan anpassas från t.ex. 2 x 30 minuter pass till 2 x 45 minuter pass. Skriv gärna önskemål vid bokning eller hör av dig till Göteborgs Konsthalls pedagog Badou Jobe för justering av tider samt frågor (badou.jobe@kultur.goteborg.se) .

Teknik som behövs på plats är videoprojektor med ljud ut och dator.