Dansa mossa – ett möte med alla sinnen

 • Dans
 • Konst och bild
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Samtidskonst
 • Hälsa och livskraft
 • Naturvetenskap


Med dans och rörelse utforskas mossans värld, karaktär och egenskaper på ett lekfullt sätt, för att hitta en förståelse till samhörigheten med naturens vällust i att vara och växa i nuet. Med våra sinnen upplevs mossan inte bara som en intellektuell företeelse, men som likvärdig organism.  

Under handledning av danslärarstudenter vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet, får eleverna - utifrån sina individuella kroppar och tankar - stanna upp och reflektera över likheter och olikheter med mossan, som är fler än vad man kan tro. Genom andning, känsel, lukt, hörsel och syn kommer eleverna att arbeta med mossa för att påbörja en kroppslig gestaltning med hjälp av dans som verktyg.

Koppling till läroplan och mål:
 
Hållbar utveckling - Hälsa -  

 • Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

 • Utbildningen ska därige­nom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsätt­ningar att göra medvetna och självständiga val. 

 • Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

 • Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

 • Förtrogenhet med Sveriges kultur (och natur) 

 • En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder.