Dear Future Children

 • Biologi
 • Debatt och diskussion
 • Demokrati och jämställdhet
 • Film
 • Globala perspektiv
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Naturvetenskap
 • Jämställdhet
 • Dokumentär

Tyskland 2022 | Dokumentär | Regi: Franz Böhm | Smorgasbord Picture House | 1h 29 min | Engelska, svensk text.

Hur kommer min framtid att se ut? Hur kan jag kämpa för bättre villkor, för människors rättigheter och planetens överlevnad? Frågor som tre unga i olika delar av världen ställer sig i en stark och inspirerade dokumentärfilm om vår samtid och framtid.

Starkt, modigt och ögonöppnande i hyllad dokumentär om aktivism. Dear Future Children följer tre unga aktivister på tre kontinenter för att förstå deras motiv, utmaningar och drivkraft. 

”Refreshing film focused on female activists that removes the machismo and grandstanding standard for protest documentaries” Angie Driscoll, International Programmer at Hot Docs

”Dear Future Children challenges audiences to remain hopeful for their sake. These stories should encourage young audiences to keep up the good fight” Pat Mullen, POV Magazine (Smorgasbord Picture House)

Filmen går att koppla till undervisningen i samhällsvetenskap, geografi och biologi.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Åldersrekommendationen är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende. 

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Biologi åk 7-9:

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. Eleverna ska därför ges möjligheter att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Samhällskunskap åk 7-9:

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet
  Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.
  Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.
  FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll.

Geografi åk 7-9:

 • Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.
 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och ickeförnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
 • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

UR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIESKOLAN (LGY11): 

Naturkunskap:

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. 
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Samhällskunskap:

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna.
 • Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.
 • Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.
 • De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.